Calendari

COM I QUAN?

Pots fer qualsevol proposta en matèria d'inversions que consideres necessària per a Muro. Les inversions són tot allò que es pot construir i adquirir, i que és perdurable en el temps. Per exemple, la creació o renovació d'equipaments municipals, l'adquisició de mobiliari i béns materials, i la millora d'espais públics (vials, senyalització, enllumenat, zones verdes, clavegueram, instal·lacions culturals i esportives, etc.)

Les propostes hauran de complir les  condicions següents:

 • Que siguen legals.
 • Que facen referència a competències directes i assumides per l'Ajuntament.
 • Que siguen concretes i avaluables econòmicament.
 • Que resulten viables tècnicament i jurídicament.
 • Que no facen referència a l'apartat de subvencions i plans d'ajut municipals, així com tampoc a despeses obligatòries que ha de suportar l'Ajuntament.
 • Que no plantegen accions insostenibles, és a dir, no comprometen les necessitats i les posibilitats de desenvolupament de les generacions presents i futures.
 • Que no plantegen accions d'exclusió social.
 • Que no estiguen ja executades o que la seua execució no es trobe ja aprovada.
 • Que el seu cost estimat no siga superior a l'import disponible.
 • Que les despeses de manteniment derivables resulten assumibles.
 • Que es puguen desenvolupar dins d'un mateix exercici pressupostari.
 • Que es tracte d'inversions (capítol 6 del Pressupost Municipal)
 • Les propostes similars podran ser unificades per a evitar la dispersió del vot.

Calendari

1   Del 2 de setembre fins al 16 de setembre
Període de presentació de propostes.
Qui pot proposar? Qualsevol persona.
Lloc: Ajuntament, Centre Social Matzem, Biblioteca Municipal i també mitjançant via telemàtica en: www.muroparticipa.com

2    Del 17 de setembre fins al 14 d'octubre
Validació tècnica:
Fase en què s'estudia la viabilitat de les propostes per part dels tècnics municipals i  dels caps de departament corresponents.

3    15 d'octubre
Informació de les propostes que es votaran
Lloc: Web municipal, xarxes socials i ràdio

4    Des del 16 d'octubre fins el 28 d'octubre
Període de votació de les propostes.
Qui pot votar? Tots els veïns i veïnes empadronats a Muro, amb 16 anys complerts i presentant el seu DNI .
Perquè el vot siga vàlid s'hauran de votar 3 propostes diferents.
Lloc: Ajuntament, i telemàticament i amb els mateixos requisits en:
www.muroparticipa.com